Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

De website in zijn geheel is de eigendom van SUPERSTORIES SA, net als alle rechten die er betrekking op hebben. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars. Hyperlinks naar de site zijn echter toegelaten zonder specifieke aanvraag.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Bij het doorgeven van de bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden die in dit document vermeld worden. Die voorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen SUPERSTORIES SA en zijn klant, waardoor beide partijen ze zonder voorbehoud accepteren. Die algemene verkoopsvoorwaarden doen alle andere voorwaarden in eender welk ander document teniet, behoudens voorafgaande afwijking die uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd.

2. Producten

De foto’s die de producten illustreren, maken geen deel uit van de contractuele bepalingen. In het geval dat daarin fouten voorkomen, kan SUPERTORIES SA daarvoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld. Het gewicht van de verse producten dat overeenstemt met onze gedroogde producten wordt enkel ter informatie meegedeeld en verbindt SUPERSTORIES SA op geen enkele manier. Dat adviesgewicht is trouwens specifiek voor de categorie van het product, zijn soort en het drogingsproces. Bijgevolg is het commerciële referentiegewicht alleen dat van het product in gedroogde toestand.   

3. Bestelling

De automatische registratiesystemen gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. SUPERSTORIES SA bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant per e-mail op het door de klant opgegeven adres, en bij gebrek daaraan per telefoon of per brief. De verkoop is pas definitief afgesloten vanaf de bevestiging van de bestelling. SUPERSTORIES SA behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een vroegere bestelling. De inlichtingen die worden opgegeven door de koper op het moment van de bestelling vormen een contractuele verbintenis. Wanneer fouten voorkomen in de inhoud van de gegevens van de geadresseerde, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-leverbaarheid van de bestelde producten.

4. Levering

Om redenen van beschikbaarheid kan SUPERSTORIES SA de klant voorstellen om de levering uit te stellen tot het ontbrekende artikel opnieuw voorradig is, of om het ontbrekende artikel te vervangen door een artikel uit dezelfde categorie, of om de bestelling van het ontbrekende artikel te annuleren. Dezelfde bestelling zal in geen geval in verschillende delen worden verstuurd. Indien de klant zijn leveringen wil op twee verschillende adressen, moet hij twee bestellingen doen en daarvoor telkens de verzendingskosten betalen. Na akkoord over de inhoud van de bestelling en de bevestiging ervan verbindt SUPERSTORIES SA zich ertoe om alle bestelde artikelen binnen de kortst mogelijke termijn te leveren.

De vervoerder heeft een contract afgesloten met SUPERSTORIES SA en verbindt zich ertoe om de bestelling te leveren op het adres dat door de koper werd doorgegeven aan SUPERSTORIES SA Voor leveringen buiten België verbindt de klant zich ertoe alle invoertaksen, douanerechten, belasting op de toegevoegde waarde en alle andere belastingen te betalen die gelden in het land waar de bestelling geleverd moet worden. SUPERSTORIES SA wijst uitdrukkelijk elke juridische aansprakelijkheid van de hand voor de niet-betaling van die belastingen door de klant. Alle bestellingen die bij SUPERSTORIES SA gedaan worden, zijn bestemd voor persoonlijk gebruik van de klanten. Het is de klanten of geadresseerden van de producten ten strengste verboden om ze geheel of gedeeltelijk door te verkopen. De levering gebeurt door Bpost via TAXIPOST met 24-uursopvolging voor België en via TAXIPOST INTERNATIONAL BUSINESS met opvolging voor de EU-lidstaten, of door de internationale postdiensten voor alle andere landen buiten de EU. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om een schadevergoeding te eisen.

Afhankelijk van de woonplaats van de klant varieert de gemiddelde leveringstermijn in België van 1 tot 5 werkdagen. Wanneer de klant binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de door SUPERSTORIES SA aangekondigde verzendingsdatum geen pakket of bericht van kennisgeving ontvangen heeft, moet hij bij het postkantoor waaronder hij valt nagaan of het pakket hangende is. Als het pakket in zeer slechte staat afgeleverd wordt, moet de klant het onverwijld openen en controleren in aanwezigheid van de bezorger. Als de producten beschadigd zijn, adviseert SUPERSTORIES SA zijn klant om het pakket te weigeren en op het leveringsborderel de vermelding ‘pakket geweigerd wegens beschadiging’ aan te brengen. Indien het pakket duidelijk geopend werd en er één of diverse artikelen ontbreken, adviseert SUPERSTORIES SA de klant eveneens om het pakket te weigeren en een vaststelling van diefstal te doen bij het postkantoor. Dat proces-verbaal moet vervolgens worden opgestuurd naar SUPERSTORIES SA.

In geval van zichtbare gebreken, heeft de koper het recht om het pakket terug te zenden volgens de voorwaarden voorzien in dit document. De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht en ontslaan de verkoper van zijn verplichting om te leveren: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en de onmogelijkheid om bevoorraad te worden. De koopwaar wordt altijd getransporteerd op eigen risico van de geadresseerde. Controleer systematisch uw pakket bij ontvangst. In geval van een manco of een beschadiging beschikt u over een termijn van 48 uur om bezwaar aan te tekenen bij de vervoerder. SUPERSTORIES SA is in geen geval verantwoordelijk voor de niet-naleving van de leveringstermijnen die de vervoerder zelf aangekondigd heeft. In geval van vertraging louter te wijten aan het in gebreke blijven van de vervoerder kan van SUPERSTORIES SA geen schadeloosstelling of terugbetaling worden geëist.

5. Terugname

De koper mag een artikel alleen retourneren naar de bedrijfszetel van SUPERSTORIES SA als het product intact is, anders gezegd onuitgepakt en onbeschadigd. Bovendien zal een product alleen aanvaard worden als het geretourneerd wordt door de koerierdienst DHL, tegen ondertekening bij ontvangst. Elke andere terugzending die de traceerbaarheid van de zending in gevaar kan brengen, zal geweigerd worden. Na vaststelling van de non-conformiteit van het artikel bij ontvangst, zullen wij overgaan tot vervanging door een identiek product, volgens beschikbaarheid.

6. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro. De prijs die wordt aangegeven op de productfiches is zonder de vervoerkosten. De prijs die wordt opgegeven in de bestellingsbevestiging is de definitieve prijs, met inbegrip van alle taksen en van de BTW voor België en de EU-lidstaten. Die som omvat de prijs van de producten, de kosten voor de behandeling, de verpakking en de bewaring van de producten, de transportkosten en, in voorkomend geval, de ingebruikname.

7. Betaling

De prijs die gefactureerd wordt aan de klant is de prijs die opgegeven wordt in de door SUPERSTORIES SA opgestuurde bestellingsbevestiging. Die prijs is contant betaalbaar de dag waarop de bestelling effectief wordt gedaan.  

De klant kan zijn betaling online regelen in een beveiligde omgeving via de provider OGONE. Het nummer van de bankkaart wordt behandeld door de server van OGONE, de betaling gebeurt rechtstreeks in een beveiligde omgeving en niet via de server van de winkel. Deze beveiligde werkwijze is zeer belangrijk vermits alleen onze partner OGONE het klantennummer kent.

De door de klant bevestigde bestelling is pas effectief wanneer de betrokken betalingscentra hun toestemming gegeven hebben. Wanneer voornoemde centra om een of andere reden weigeren, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en brengt een e-mail de klant daarvan op de hoogte. Bovendien behoudt SUPERSTORIES SA zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil bestaat.

8. Geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan de Belgische rechtspraak. SUPERSTORIES SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard, zowel materieel, immaterieel als lichamelijk, die het resultaat zou kunnen zijn van de slechte werking of het slechte gebruik van de verkochte producten. Dat geldt evenzeer voor eventuele wijzigingen van producten door de fabrikanten. In ieder geval blijft de verantwoordelijkheid van SUPERSTORIES SA beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor gewone fouten of weglatingen die zouden kunnen voorkomen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten. In geval van problemen over de toepassing van het onderhavige contract heeft de koper de mogelijkheid om, vóór het indienen van enige juridische aanklacht, te zoeken naar een minnelijke schikking, meer bepaald door tussenkomst van een beroepsvereniging uit de sector, een consumentenvereniging of elk ander adviesorgaan van zijn keuze. Er wordt hier benadrukt dat het zoeken naar een minnelijke schikking geen afbreuk doet aan de ‘korte termijn’ van de wettelijke garantie, noch aan de duur van de contractuele waarborg. Tevens wordt hier benadrukt dat in de regel en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbank de naleving van de bepalingen van het onderhavige contract in verband met de waarborg veronderstelt dat de koper zijn financiële verplichtingen tegenover de verkoper nakomt. Klachten of betwistingen zullen steeds aandachtig en welwillend bekeken worden, omdat verondersteld wordt dat degene die de moeite doet om zijn situatie uiteen te zetten, te goeder trouw handelt. In geval van geschil zal de klant zich eerst tot het bedrijf richten om een minnelijke schikking te verkrijgen. Als geen akkoord kan worden bereikt, is alleen de handelsrechtbank van BRUSSEL bevoegd.

9. Waarborg

Wat voedingsmiddelen betreft, moeten de aangegeven uiterste verbruiksdata worden nageleefd door de klant.  In geen geval kan SUPERSTORIES SA aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de bepalingen en wettelijke voorschriften die van kracht zijn in het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van SUPERSTORIES SA blijft systematisch beperkt tot de waarde van het betwiste product, zijnde de waarde op de verkoopdatum. Er kunnen geen gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen het merk of het bedrijf dat het product produceert.  

10. Wettelijke bepalingen

De mededeling van persoonlijke informatie in het kader van verkoop op afstand is verplicht, vermits die inlichtingen noodzakelijk zijn voor de behandeling en levering van de bestelling, evenals voor het opmaken van de facturen. Die inlichtingen zijn strikt vertrouwelijk. Het ontbreken van die informatie heeft tot gevolg dat de bestelling automatisch geannuleerd wordt.

De verkoper verbindt er zich toe om de informatie die verstrekt werd door de klanten niet prijs te geven aan derden. Die gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik, anders gezegd om de bestellingen, de facturering, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing en de op de klant afgestemde reclame te beheren. Overigens is deze opsomming niet uitputtend.

De verkoper verbindt zich ertoe om de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 na te leven tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dat verband heeft de klant die op de website van de verkoper een bestelling heeft geplaatst altijd het recht om de persoonlijke gegevens die de verkoper over hem heeft geregistreerd te raadplegen, te verbeteren of te schrappen. hij neemt contact met ons op via de rubriek “contact” of schrijft een brief naar het volgende adres: SUPERSTORIES SA rue des tanneurs à 1000 Bruxelles, België.

11. Deelname aan wedstrijden

Wij kunnen wedstrijden organiseren. Om daaraan deel te nemen, moet u zich inschrijven op de websites www.superstories.be en bijgevolg uw persoonlijke gegevens doorgeven. De inlichtingen die geregistreerd worden naar aanleiding van uw deelname worden gebruikt om contact op te nemen met u als u gewonnen hebt.

12. Wijziging van het onderhavige document

Om zich aan te passen aan de ontwikkeling van wetten en technologie kan dit document mettertijd gewijzigd worden. Indien wij dat opportuun achten, kunnen wij delen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Telkens wanneer dit document een update krijgt, zal de datum worden opgegeven waarop wijzigingen werden aangebracht.

Chosir sa fréquence de livraison avec la Superbox

Snelheid

In amper 5 minuten online bestelt

Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ligne

Winkelen 24 op 24 en 7 op 7

Wat een gemak! Van bij u thuis kunt in de Supersec webwinkel producten bestellen en dat de klok rond, zeven dag op zeven.

En exclusivité sur notre site Supersec

Exclusiviteit

Sommige producten zijn enkel online verkrijgbaar om voorrang te geven aan onze directe klanten.

Diversiteit

Van bij u thuis krijgt u een volledig overzicht van al onze producten met alle details over hun beschikbaarheid. Bovendien beantwoorden onze experts al uw vragen.

Livraison à domicile des produits Supersec en vrac

Levering in 5 dagen

Supersec levert zonder probleem je bestelling in 5 dagen overal in Europa.

Des recettes Supersec signées Philippe Emanuelli

Veiligheid & privacy

We gebruiken een SSL-codering voor een beveiligde betaling. Uw persoonlijke informatie wordt met discretie behandelt.